Polityka RODO

Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. U
E L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MK JANURA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (51-114),
ul. Obornicka 84A, NIP: 8952191922, KRS: 0000740209,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, obsługi zapytania, prowadzenia korespondencji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownych upoważnień,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia wzajemnych zobowiązań, do czasu przedawnienia roszczeń lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub dalszą obsługą zapytania,
8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.